top of page

We Are Coming

Dansk

FAQ

FAQ - Dansk

 

Hvornår kan jeg bestille?

• Det fremgår i bestillingsportalen, hvor længe der er åbent i hver runde.

 

Hvad må jeg bestille?

 

Mobiltelefon

- Du må bestille 1 (en) mobiltelefon og husk tilbehør, det er her du virkelig opnår en stor besparelse. Tilbehør skal overholde skats regler – se ”note **”

• Beskatning ved bestilling af mobiltelefon*

- Er du ikke beskattet af ”fri telefon” i dag (kan du se på din lønseddel), så kræver skat at du bliver det med valg af mobiltelefon. Det sker automatisk fra din arbejdsgiver.

 

Tablet/Pc

- Du må bestille 1 (en) tablet eller pc og husk tilbehør, det er her du virkelig opnår en stor besparelse. Tilbehør skal overholde skats regler – se ”note **”

 

• Beskatning ved bestilling af tablet/Pc

- Du beskattes som B-indkomst på 50% af vejledende pris årligt. Priserne du ser i bestillingsportalen (netto) efter skat, er din reelle pris og der er taget højde herfor. Indberetning sker automatisk fra din arbejdsgiver.

 

• Beskatning ved bestilling af internet*

- Er du ikke beskattet af ”fri telefon” i dag (kan du se på din lønseddel), så kræver skat at du bliver det med valg af internet.  Det sker automatisk fra din arbejdsgiver

Mobilabonnement/mobilt bredbånd

- Du må bestille 1 (et) mobilabonnement og også 1 mobilt bredbånd, her er det også vigtigt du husker at genbestille, når du får adgang og inden det automatisk udløber.

 

• Beskatning ved bestilling mobilabonnement/mobilt bredbånd*

- Er du ikke beskattet af ”fri telefon” i dag (kan du se på din lønseddel), så kræver skat at du bliver det med valg af mobilabonnement og/eller mobilt bredbånd.  Det sker automatisk fra din arbejdsgiver.

Hjemmearbejdsplads (skrivebord/kontorstol/Monitor)

- Du må bestille 1 (et) bord og/eller stol samt tilbehør hertil. Det samme gælder for monitor til hjemmekontoret.

 

• Beskatning ved bestilling af hjemmearbejdsplads

- Du beskattes ikke, men der er en bagatelgrænse, som du skal holde dig under. Du skal ikke være nervøs herfor, fordi beløbet er fra din arbejdsgiver oplyst og derfor er grænset sat på i bestillingsportalen og du kan ikke gøre noget forkert.

Massage:

- Du må bestille alle de klip, som der er til rådighed i bestillingsportalen. Du skal være opmærksom på, du kan ikke bestille flere i perioden (12 måneder), ligesom eventuelle klip, som ikke er brugt, bliver ikke refunderet. 1 (et) klip svarer til 30 minuttersmassage, så ønsker du 1 times massage, så koster det 2 klip.

Hvornår leveres min bestilling? 

• Din ordre forventes leveret i måneden for første løntræk.

• Din ordre leveres til nærmeste GLS pakkeshop, fra den adresse du har angivet.

• Du vil modtage e-mail fra medarbejderfordele med information, når din ordre er pakket og på vej til dig.

• Du modtager en SMS fra GLS pakkehop, når din pakke er klar til afhentning.

​Kan jeg få leveret, hvis jeg bor udenfor Danmark?

• Nej – du skal opgive en dansk adresse for at du kan modtage din ordre i GLS pakkeshop.

• Afhenter du ikke pakken indenfor 7 hverdage, vil den blive returneret til Medarbejderfordele, genforsendelse koster kr. 59,- som du selv betale med eget betalingskort.

Kontormøbler leveres på din hjemmeadresse.

• Du bliver kontaktet direkte pr. e-mail af leverandøren i forhold til leveringsdato og tidspunkt, sådan du er hjemme til at tage imod.

Massage.

• Du modtager e-mail fra Vicuras, når du kan begynde at booke tider og ofte 1-2 uger før løntræk starter.

Kan jeg fortryde mit køb eller ombyttet produkterne efter levering?

• Nej, det kan du ikke jfr. reglerne fra SKAT.

 

Hvis min ordre forsinkes eller ikke er leveret når løntræk starter, får jeg så kompensation

• Nej, reglen er at løntræk skal starte, selv om hele din ordre eller dele heraf ikke er leveret.​

 

Ejer jeg de produkter, jeg bestiller

• Nej, det er din virksomheds ejendom og bliver først dine, hvis du vælger at frikøbe dem i slutning af perioden eller du opsiges eller fratræder din stilling.

 

​Er der prismatch, hvis jeg finder produkterne billigere et andet sted

• Nej, priserne er forhandlet mellem din arbejdsgiver og leverandøren.

Sikkerhed

Der medfølger automatisk en All-Care løsning på mobiltelefoner, Pc’er og tablets, som er med til at beskytte dig og din arbejdsgiver i perioden, hvor produktet reelt tilhører din arbejdsgiver. All-Care løsningen dækker f.eks. hvis du taber din telefon, og skærmen går i stykker… og uden selvrisiko for dig.

Bemærk: All-Care løsningen dækker ikke tilbehør.

Tilbehør leveres med 12 måneders reklamationsret og gældende i bruttolønsperioden.

Anmeldelser skal ske på www.no2risk.com

 

Afslutning på perioden:

• Du vil modtage en e-mail fra Medarbejderfordele, hvor du skal beslutte, om du vil frikøbe produkterne til privat eje eller returnere dem.

- Frikøbet sker via personligt link, der findes i e-mailen, som du modtager og du betaler med dit private kreditkort.

- Returnering af produkterne, så vil du blive kontaktet af medarbejderfordele med information hertil. 

Opsigelse/fratrædelse eller lønstop i en periode

• Hvis du fratræder eller opsiges fra jobbet, skal du informeret Medarbejderfordele ApS herom og du vil så have mulighed for at frikøbe produkterne eller returnere dem. 

• Hvis du ikke modtager løn i en periode, f.eks. ved orlov eller andet, så er det vigtigt du kontakter Medarbejderfordele, fordi så er reglerne de samme som ved opsigelse/fratrædelse.

 

Alle Personalegoderne er underlagt SKATS regler. Det betyder der skal være en løn og trække beløbet på. Løntrækket skal køre kontinuerligt i min. 12 sammenhængende måneder og beløbet skal være fast.  Du kan således ikke indgå i ordningen på normal vis, hvis du er uden løn i perioden, hvor du skal trækkes i løn.​

​​​

Note*: Du beskattes kun 1 gang af fritelefon (3.100,- kr. årligt), selv om du vælger f.eks. mobiltelefon, internet og/eller mobilabonnement. 

 

Note**: Tilbehør skal bestilles samtidig med hovedproduktet (mobiltelefon, tablet/Pc), samtidig skal det overholde skats regler herfor. Det betyder du ikke må bestille 2 headset og samtidig må 1 tilbehørsprodukt ikke overstige 50% af hovedproduktets pris.
Det betyder f.eks. du kan ikke stille et Apple Watch uden telefon, og samtidig må uret ikke koste mere end 50% af telefonens pris.
Du må gerne bestille flere af nogle produkter, f.eks. covers, ladere m.m., og portalen er sat sådan op, du ikke kan gøre noget forkert og er imod skats regler.

 

Ønsker du at lære mere om skats regler til løsningen, kan du med fordel klikke her

-

FAQ English

 

When can I order?

• The ordering site shows how long each round is open.

 

What can I order?

 

Mobile Phone

- You may order 1 (one) mobile phone and remember accessories, this is where you really achieve a big saving. Accessories must be compliant with tax rules – see "note **"

• Taxation when ordering a mobile phone*

- If you are not taxed by "free phone" today (you can see on your paycheck), then the Danish Tax Agency requires that you will be with the choice of mobile phone. This is done automatically by your employer.

Tablet/PC

- You may order 1 (one) tablet or PC and remember accessories; this is where you really achieve a big saving. Accessories must comply with tax rules – see "note **"

• Taxation when ordering a tablet/PC.

- You are taxed as B-income at 50% of the recommended price annually. The prices you see in the ordering site (price after tax) are your actual price and this has been considered. Reporting is done automatically from your employer.

• Taxation when ordering internet*

- If you are not taxed by "free telephone" today (you can see on your paycheck), then tax requires that you become so with the choice of internet.  This is done automatically by your employer.

Mobile plan/mobile broadband

- You may order 1 (one) mobile subscription and 1 mobile broadband, here it is also important you remember to reorder when you get access and before it automatically expires.

• Taxation when ordering mobile subscription/mobile broadband*

- If you are not taxed on "free telephone" today (you can see on your paycheck), then tax requires that you become so with the choice of mobile plan and/or mobile broadband.  This is done automatically by your employer.

Home workplace (desk/office chair/monitor)

- You may order 1 (one) table and/or chair and accessories. The same goes for the home office monitor.

• Taxation when ordering a home workplace.

- You are not taxed, but there is a maximum limit of employee benefits you need to stay below. You do not need to worry about this, because the amount is stated by your employer and is therefore limited in the ordering site, and you can do nothing wrong.

Massage:

- You may order all the clips available in the order portal. Please note that you cannot order more during the period (12 months), and any clips that have not been used will not be refunded. 1 (one) clip corresponds to 30 minutes massage, so if you want 1 hour massage, then it costs 2 clips.

 

When can I expect my order to be delivered? 

• Your order is expected to be delivered in the month of first deduction in pay.

• Your order will be delivered to the nearest GLS parcel shop, from the address you have provided.

• You will receive a email from Medarbejderfordele with information when your order is packed and on its way to you.

• You will receive an SMS from GLS parcel hop when your package is ready for pickup.

• If you do not pick up the package within 7 working days, it will be returned to Medarbejderfordele, reshipment costs DKK 59, which you pay yourself with your own payment card.

 

Can I get delivery if I live outside Denmark?

• No – you must provide a Danish address to receive your order in GLS parcel shop.

Office furniture is delivered to your home address.

• You will be contacted directly by e-mail by the supplier in relation to delivery date and time, so that you are at home to receive.

 

Massage.

• You will receive an email from Vicuras when you can start booking appointments and often 1-2 weeks before the salary draw begins.

 

Can I cancel my purchase or exchange the products after delivery?

• No, according to the rules from the Danish Tax Agency it is not allowed.

 

If my order is delayed or not delivered when the deduction in pay starts, will I be offered compensation?

• No, the rule is that salary deductions start even if your entire order or parts thereof have not been delivered.

 

Do I own the products I order?

• No, it is your company's property and will only become yours if you choose to buy them  atthe end of the period or you are terminated or resign from your position.

 

Is there a price match if I find the products cheaper somewhere else.

• No, prices are negotiated between your employer and the supplier.

Security

An All-Care solution for mobile phones, PCs and tablets is automatically included, which helps to protect you and your employer during the period when the product actually belongs to your employer. The All-Care solution covers e.g. if you drop your phone and the screen breaks… and with no excess for you.

Note: The All-Care solution does not cover accessories.

Accessories are supplied with a 12-month right of complaint and valid during the gross salary period.

Claims must be made at www.no2risk.com

 

End of period:

• You will receive an email from Medarbejderfordele where you must decide whether to release the products for private ownership or return them.

- The free purchase is done via personal link found in the email that you receive, and you pay with your private credit card.

- Returning the products, then you will be contacted by Medarbejderfordele with information about this. 

 

Termination/resignation or without salary for a period.

• If you resign or are terminated from the job, you need to inform Medarbejderfordele ApS accordingly and you will then get the opportunity to buy the products or return them. 

• If you do not receive salary for a period of time, e.g. in case of leave or something else, then it is important that you contact Medarbejderfordele, because then the rules are the same as for termination/severance.

 

All employee benefits are subject to Danish Tax Agency rules. This means there must be a salary to cover the deduction. The salary deduction must run continuously for min. 12 consecutive months and the amount must be fixed.  Thus, you cannot participate in the scheme in the normal way if you are without pay during the period in which you are to be deducted from your salary.

 

Note*: You are only taxed 1 time on free telephone (DKK 3,100 annually), even if you choose e.g.mobile phone, internet and/or mobile subscription.

Note**: Accessories must be ordered at the same time as the main product (mobile phone, tablet/PC), at the same time they must comply with tax rules for this. This means you are not allowed to order 2 headsets and at the same time 1 accessory product must not exceed 50% of the price of the main product.

This means, for example, that you cannot put an Apple Watch without a phone, and at the same time the watch must not cost more than 50% of the phone's price.

You are allowed to order more of some products, e.g. covers, chargers, etc., and the portal is set up in such a way that you can do nothing wrong and are against the Danish Tax Agency rules.

 

If you want to learn more about tax rules for the solution, you can click here (only in Danish)

English
Levering af produkte (FAQ-NN)
bottom of page